MOVIE – 702 Dixits (2015) DIRECTOR – Shankh Rajyadhyaksha CAST – Vijay Andalkar, Gauri Nigudkar ,